Meer informatie

Schol

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond plativssen.

Schol

De schol is voor de Nederlandse visserij veruit de belangrijkste vis. Schol wordt gevangen in de oostelijke Atlantische Oceaan, langs de kusten van heel Europa en in de westelijke Middellandse Zee. Het grote Nederlandse quotum waarborgt een constante aanvoer van verse schol. Schol kan een lengte tot 1 meter en een gewicht tot 7 kg bereiken. De oudste schol ooit geregistreerd was 50 jaar. Gemiddeld worden schollen niet langer dan 50 cm, met een gewicht van 2 à 3 kilo en een leeftijd van 15 jaar. De minimum aanlandingsmaat is 27 cm. Schol uit de omgeving van IJsland is meestal 35 tot 40 cm lang en ouder dan 5 jaar.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. Het scholbestand bevindt zich boven de veilige biologische grenzen. Om de bijvangst en de milieueffecten te beperken zijn echter maatregelen nodig.

Diverse visserijen op Noordzee schol zijn [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]; onder andere van de [Ekofish Group ekofish-group] (2009), [Osprey osprey] (2010), CVOCVO:
De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal.
(2012) en DFPODFPO:
De Danish Fishermens' Producer Organization (DFPO) is een samenwerkingsverband van Deense vissers, met als doel de afzetmarkt van Deense vis te vergroten. De organisatie coördineert ook namens de vissers de MSC certificering.
(2015). De visserijen gebruiken meerdere methodes: [twinrig twinrigmultirig], out-rigout-rig:
Out-rig is een methode waarbij een outrignet gebruikt wordt. Een outrignet is een licht uitgevoerd sleepnet, waarbij de horizontale netopening gerealiseerd wordt met behulp van twee visborden. Visborden zijn verticale, aerodynamische vleugels, welke door de waterdruk zijwaartse kracht realiseren, waardoor het net geopend wordt.
, [flyshoot flyshooting] en [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten]. Deze vismethodes brengen zijn een duurzamer alternatief voor de traditionele manier om schol te vangen, de boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
omdat er minder bijvangst is en er minder bodemschade optreedt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. Het scholbestand bevindt zich boven de veilige biologische grenzen.

[Deense zegen deense-zegen], ofwel snurrevaad, staat bekend als een [selectieve vismethode selectieve-vismethode] met weinig [bijvangsten bijvangst] van [ondermaatse vis ondermaatse-vis]. Bijvangsten van andere vissoorten worden doorgaans [aangeland aanlanden]. Incidenteel is er bijvangst van roggen of haaien. Deze soorten zijn gevoelig zijn voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
en staan onder druk in Europese wateren. In hoeverre deze visserij hieraan bijdraagt is niet onderzocht.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een [langetermijnbeheerplan beheerplan] voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. Het scholbestand bevindt zich boven de veilige biologische grenzen.

[Twinrigvissen twinrigmultirig] met grote mazen is redelijk selectief. Er worden weinig [ondermaatse vissen ondermaatse-vis] gevangen, maar wel veel andere (platvis)soorten. Als er een [quotum quota] geldt voor deze soorten, wordt de bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
[aangeland aanlanden]. Twinrigvissen verstoort het bodemleven, maar in mindere mate dan de traditionele boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol. Een groep twinrigvissers in de noordelijke Noordzee is inmiddels gecertificeerd voor het [MSC-keurmerk MSC]. Er zijn echter nog geen structurele maatregelen om de milieueffecten te beperken.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Pulskor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. Het scholbestand bevindt zich boven de veilige biologische grenzen.

Een pulskorpulskor:
Een experimentele boomkormethode waarbij de wekkerkettingen vervangen zijn door draden die lichte stroomstoten afgeven.
is een [selectievere methode selectieve-vismethode] om platvis te vangen dan de traditionele boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
, maar [bijvangsten zijn nog steeds hoog en er wordt veel vis teruggegooid. De overlevingskans van deze [discards] is klein.

Een pulskor heeft minder zware effecten op de zeebodem, dan een boomkor. Het effect van elektrische pulsen op gevoelige soorten, zoals roggen, is echter niet volledig bekend.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol.

Om de bijvangst en de milieueffecten te beperken zijn maatregelen nodig.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. De scholstand bereikte in 2013 een recordniveau en is boven het MSYMSY:
Maximum Sustainable Yield, ofwel maximaal duurzame oogst. Dit is theoretisch de grootst mogelijke 'veilige' vangst, waarbij vispopulaties voldoende omvang houden om zich op lange termijn voort te planten. 
niveau. Scholvissers mogen dit jaar daarom opnieuw meer schol vangen. Om de bijvangst en de milieueffecten te beperken zijn echter maatregelen nodig.

In deze [gemengde platvisvisserij gemengde-visserij] wordt een kleine maaswijdtemaaswijdte:
De grote van de gaten in een net.
gebruikt, waardoor er veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
is van jonge, [ondermaatse vis ondermaatse-vis]. Een groot deel van de bijvangst wordt teruggegooid, maar de overlevingskans van deze discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
is klein.

Vissen met een [boomkortuig boomkor] beroert de bodem en verstoort het bodemleven. Intensief vissen met een boomkor leidt op de lange termijn tot verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.