Meer informatie

Blauwvintonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Blauwvintonijn

De blauwvintonijn is de grootste en duurste commerciële tonijnsoort. Er bestaan wereldwijd drie soorten blauwvintonijn; de Zuidelijke, de Pacifische en de Atlantische. Deze vis kan 2.5 m lang worden en ongeveer 6800 kg wegen. Net zoals andere tonijnsoorten kan de blauwvintonijn vaak in grote groepen gevonden worden, vaak ook met andere tonijnsoorten van soortgelijke lengte.

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
Herkomst

Atlantische Oceaan en Middellandse Zee (FAO 27; 37)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De eerste visserij Atlantische blauwvintonijn werd in 2020 MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
-gecertificeerd. Deze soort is en wordt vrijwel overal overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
, vanwege de hoge marktwaarde; het is één van de duurste, commerciële vissoorten ter wereld. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van de blauwvintonijn wordt in de Middellandse Zee overzien door ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
. Een gebrek aan robuuste informatie en waarnemingen op zee vormen grote problemen voor deze visserij. Daarnaast dragen het internationale karakter van de tonijnhandel, het opvissen en -kweken van jonge tonijn en de illegaleillegale visserij:
Visserijen die zich niet aan de vastgestelde afspraken houden, zoals het niet opgeven van vangsten aan nationale overheden, het opereren zonder vergunning of in verboden/gesloten zones. Illegale visserij valt onder IUU (Illegal Unreported Unregulated) fishing.
visserij enorm bij aan het langzame herstel van deze soort.

Ondanks dat het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
langzaam lijkt te herstellen, is Good Fish samen met WWF van mening dat het herstel nog niet voldoende is om een MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
-certificering toe te kennen. Daarom raden wij deze visserij nog niet aan als duurzame keuze.

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
Herkomst

Atlantische Oceaan, westelijke (FAO 21; 31)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is momenteel onzeker hoe het precies gaat met het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van blauwvintonijn in deze gebieden. Wel wordt gedacht dat de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
te hoog is en dat deze soort overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
wordt.

HandlijnenHandlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend:
Handlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend zijn een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jiggen maken gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer bewegen om een prooidier na te bootsen. Handlijnen en hengelsnoeren worden meestal kleinschalig toegepast en zijn relatief selectief. Ongewenste bijvangst kan onmiddellijk worden teruggezet, met een grote overlevingskans. Het is selectiever en kleinschaliger dan longline visserij. Er is geen bodemimpact, laag brandstofverbruik en eventuele bijvangst gaat vaak levend weer overboord.
en hengelsnoeren hebben waarschijnlijk geen significante effecten op het ecosysteem en andere soorten. Deze vismethode komt ook niet in aanraking met de zeebodem.

Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van de blauwvintonijn wordt overzien door ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
. Een gebrek aan robuuste informatie en waarnemingen op zee vormen grote problemen voor het beheer van deze visserij. Daarnaast zijn huidige beheersmaatregelenBeheersmaatregelen:
Beheersmaatregelen kunnen voor visserij invloed hebben op de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, het soort vistuig dat gebruikt mag worden en waar wel en niet gevist mag worden.
nog onvoldoende om bijvangst te minimaliseren en illegaleillegale visserij:
Visserijen die zich niet aan de vastgestelde afspraken houden, zoals het niet opgeven van vangsten aan nationale overheden, het opereren zonder vergunning of in verboden/gesloten zones. Illegale visserij valt onder IUU (Illegal Unreported Unregulated) fishing.
visserij tegen te gaan. Het beheer van deze soort is niet effectief.

 

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
Herkomst

Atlantische Oceaan, westelijke (FAO 21; 31)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is momenteel onzeker hoe het precies gaat met het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van blauwvintonijn in deze gebieden. Wel wordt gedacht dat de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
te hoog is en dat deze soort overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
wordt.

De tonijnvisserij met drijvendedrijvende beugen:
Een visserijmethode waarbij een lange hoofdlijn van 40 tot 100 kilometer lang wordt uitgezet, met daaraan dwarslijnen met haken voorzien van aas. De lijn drijft aan boeien in de waterkolom.
beugens heeft hoogstwaarschijnlijk een grote impact op het ecosysteem door bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van bedreigde en beschermdeBeschermde soorten:
Veel mariene soorten worden beschermd tegen opzettelijke of bewuste verstoring, vangen, verwonden en doden, en in sommige gevallen bezit of verkoop. Vaak worden soorten beschermd als deze een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem of als deze gevoelig zijn voor visserij. Deze mariene soorten zijn beschermd ongeacht of ze zich binnen of buiten beschermde mariene gebieden bevinden.
soorten.

Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van de blauwvintonijn wordt overzien door ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
. Een gebrek aan robuuste informatie en waarnemingen op zee vormen grote problemen voor het beheer van deze visserij. Daarnaast zijn huidige beheersmaatregelenBeheersmaatregelen:
Beheersmaatregelen kunnen voor visserij invloed hebben op de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, het soort vistuig dat gebruikt mag worden en waar wel en niet gevist mag worden.
nog onvoldoende om bijvangst te minimaliseren en illegaleillegale visserij:
Visserijen die zich niet aan de vastgestelde afspraken houden, zoals het niet opgeven van vangsten aan nationale overheden, het opereren zonder vergunning of in verboden/gesloten zones. Illegale visserij valt onder IUU (Illegal Unreported Unregulated) fishing.
visserij tegen te gaan. Het beheer van deze soort is niet effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.