Meer informatie

Harder (witte zalm)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Harders

Harders zijn schuwe vissen die zich graag in scholen ophouden. Op het menu staan kleine wieren en bodemorganismen.

De harders vallen onder een aparte groep. Het zijn dus geen haringachtigen of kabeljauwachtigen. Ze komen voor in alle wereldzeeën, in zowel de tropische als in gematigde klimaatgebieden. Harders hebben een voorkeur voor kustwateren en komen ook voor in brak water. Er zijn ook soorten die in zoet water leven.

Harders kunnen maximaal 90cm lang worden maar de gemiddelde maat ligt tussen de 40 en 55cm. Harders hebben twee rugvinnen, een rugvin met meestal 4 stekels en een tweede vin met vinstralen. De buikvin heeft 5 vinstralen.

 

 

Harder (witte zalm)

In de Noordoost-Atlantische Oceaan komen drie soorten harder voor: diklipharder, dunlipharder en goudharder. Op de Nederlandse markt is vooral de diklipharder te vinden. Net als paling is harder een katadrome vis. Dit houdt in dat de vis in zoet of brak water opgroeit en zich voortplant in de zee. Harders zwemmen samen in grote groepen en eten algen, kleine bodemdieren en dood plantaardig en dierlijk materiaal. De harder kan 75 cm lang worden.

Harder (witte zalm)

Chelon labrosus
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Over de status en ontwikkeling van het harderbestand in de Noordzee is weinig bekend. Maar omdat er weinig gericht op harder wordt gevist, is van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
waarschijnlijk geen sprake.

Visserij op harder met een geankerd kieuwnet/staandstaand want visserij:
Een visserijtechniek waarbij passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in een net (ook wel kieuwnet genoemd) dat verticaal op de bodem staat of aan boeien hangt.
want veroorzaakt geen schade aan de zeebodem.

Er is momenteel geen gemeenschappelijk beheer voor harder in Europese wateren. Aangezien er weinig gericht op gevist wordt, is dit geen urgent probleem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Harder (witte zalm)

Chelon labrosus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Over de status en ontwikkeling van het harderbestand in de Noordzee is weinig bekend. Maar omdat er nauwelijks gericht op harder wordt gevist, is van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
waarschijnlijk geen sprake.

Harder wordt actief bevist met een staandstaand want visserij:
Een visserijtechniek waarbij passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in een net (ook wel kieuwnet genoemd) dat verticaal op de bodem staat of aan boeien hangt.
want of bijgevangen in de boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
- en bordenvisserijbordenvisserij:
In de bordenvisserij wordt een bodemsleepnet in de breedte opengehouden door twee scheerborden die aan de buitenzijdes van het net zijn bevestigd. Het net wordt door het water getrokken waarbij de borden door de bodem gaan.
. Deze laatste vangstmethode is erg on-selectief en heeft veel ondermaatseondermaatse vis:
Vis die kleiner is dan een voorgeschreven minimale maat. Deze maten zijn per soort en land vastgesteld. Voor Europa geldt een minimum aanlandingsmaat voor alle EU lidstaten.
vis en ongewenste soorten als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
. Het vissen met een bodemsleepnetbodemsleepnet:
Een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept.
is een bodemberoerende-visserijbodemberoerende visserij:
Visserij met vistuigen die over of door de zeebodem gaan.
en zorgt voor directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot verandering in de diversiteit van de leefomgeving en de soortensamenstellingsoortensamenstelling:
Het aantal soorten en de verhouding tussen de soortenaantallen in een leefgebied.
in zee.

Er is momenteel geen gemeenschappelijk beheer voor harder in Europese wateren. Aangezien er weinig gericht op gevist wordt, is dit geen urgent probleem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.