Meer informatie

Zwarte koolvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Zwarte koolvis

Koolvis is familie van de kabeljauw. Er zijn twee soorten die veel op elkaar lijken: de zwarte en de witte koolvis. Zwarte koolvis wordt ook wel gewoon koolvis genoemd. De witte koolvis wordt kan even groot worden als de zwarte koolvis, maar wordt ongeveer 8 jaar minder oud. De zwarte koolvis kan 130 cm lang en 25 tot 30 jaar oud worden en komt voor in de westelijke en oostelijke Atlantische Oceaan.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Kieuwnetten (staand want), Zwevende ottertrawls, Spantrawls, Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In 2008 werd de eerste visserij op zwarte koolvis [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Inmiddels is het overgrote deel van de Europese visserij op zwarte koolvis MSC-gecertificeerd: 97% van de vangsten uit de Noordzee en het Skagerrak. Ook koolvis uit IJsland is MSC gecertificeerd. Er worden diverse vangstmethodes gebruikt: bodemsleepnet, spanvisserij, (in toenemende mate) semi-pelagische sleepnetvisserij, ringzegen, ankerzegen, kieuwnet, longlines en handlijnen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserij vanwege de late leeftijd waarop deze vis geslachtsrijp wordt. Het bestand in de Barentszzee en de Noorse wateren is binnen biologisch veilige grenzen. [Visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is erg hoog, maar het bestand is gegroeid.

Het vissen door middel van zegen is een relatief schone visserij. Wel worden er in de Noorse zegenvisserij af en toe jonge vissen, zeezoogdieren en zeevogels bijgevangen. Ook wordt af en toe vangst teruggegooid in zee, omdat de kwaliteit te laag is (‘slipping’).

De visserij wordt beheerd door middel van gesloten gebieden wanneer er veel jonge koolvis aanwezig is en er zijn [vangstlimieten vangstlimiet] vastgesteld. Dit beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
is effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserij, doordat deze pas laat geslachtsrijp is. Na een periode van herstel is het IJslandse koolvisbestand nu in goede staat en er is geen sprake van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
.

De [kieuwnetvisserij kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] is een tamelijk selectieve visserijmethode met doorgaans weinig bijvangst van ondermaatse vissen. Wel raken soms gevoelige soorten, als haaien en roggen, verstrikt in de netten. Over de bijvangst en teruggooi van niet-commerciële en onbeschermde soorten in deze visserij is weinig bekend. De kieuwnetten kunnen wel schade veroorzaken als ze worden uitgezet in kwetsbare gebieden, zoals koraalriffen.

De visserij wordt beheerd door [vangstlimieten vangstlimiet] en een [quotasysteem quota]. Daarnaast hanteert IJsland diverse andere beheermaatregelen zoals minimum maaswijdtes, selectiepanelen, een teruggooiverbod voor commerciële soorten en tijdelijk en permanent gesloten gebieden. IJsland kent een van de meest effectieve managementsystemen voor handhaving en controle ter wereld. Het beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
dat IJsland onlangs heeft geïmplementeerd is consistent met het voorzorgsprincipe en voldoende om bestandsherstel tot een duurzaam [MSY-niveau msy] te waarborgen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserij, vanwege de late leeftijd waarop deze geslachtsrijp wordt. Het bestand in de Noordzee is al negen jaar aan het krimpen. Visserijsterfte is in die tijd jaar sterk gestegen en overbevissing is een reëel risico. Dit onderdeel krijgt een oranje score.

Bij het vissen naar koolvis met een bodemsleepnetbodemsleepnet:
Een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept.
kunnen haaien, vleten en schar bijgevangen worden. Haaien en vleten zijn erg gevoelige soorten en veel bestanden staan onder druk. In de koolvisvisserij wordt net boven de bodem gevist, maar toch heeft deze visserijmethode effect op de bodem en het bodemleven. In de visgebieden voor koolvis komen riffen voor van koudwaterkoralen en sponzen. Deze kunnen beschadigd worden door de bordentrawlvisserij. Daarom krijgt dit onderdeel een oranje score.

Deze visserij wordt beheerd middels Europese vangstquota’s. Het beheer is deels effectief. Voor deze visserij wordt op dit moment een verbeterplan opgezet. Daarom krijgt dit onderdeel een groene score.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserij, omdat deze laat geslachtsrijp wordt. Het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
is nog binnen [biologisch veilige grenzen biologisch-veilige-grenzen], maar de visserijsterfte is hoog.

De [pelagische pelagisch] sleepnetten worden in de waterkolom gebruikt, waardoor er weinig bijvangst in het net terechtkomt. Deze [sleepnetvisserij trawlnetten-sleepnetten] heeft vrijwel geen impact op de bodem.

Een beheerplan voor koolvis is van kracht, met daarin onder andere beperking van aantal visdagen, verplicht gebruik van selectiepanelen, vangstlimieten en gesloten zones voor koolvisvisserij. Het beheerplan is nog niet geëvalueerd, maar de koolvis lijkt er baat bij te hebben.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserij, omdat deze pas geslachtsrijp wordt. Na een periode van herstel is het IJslandse koolvisbestand nu in goede staat en er is geen sprake van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
.

Door gebruik van selectiepanelenselectiepanelen:
Selectiepanelen zorgen ervoor dat ongewenste bijvangstsoorten uit het net geleid worden.
in de netten zijn [bijvangsten bijvangst] relatief laag. Er geldt in IJsland een teruggooiverbod van commerciële bijvangsten. Wanneer er een hoog percentage is aan bijvangst gaat er plaatselijk een tijdelijk visserijverbod in. Er is incidentele bijvangst van roggen en haaien. Over de bijvangst en teruggooi van niet-commerciële en niet-beschermde soorten is weinig bekend.

Vissen met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] beroeren de bodem en er is directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met bodemsleepnetten leidt op termijn tot verandering van de soortensamenstelling in zee. Vooral in gebieden waar koraalriffen voorkomen kunnen de gevolgen groot zijn, zoals in IJsland.

De visserij wordt beheerd door vangstlimieten en een quotasysteem. Daarnaast hanteert IJsland diverse andere [beheermaatregelen beheerplan] zoals minimum [maaswijdtes maaswijdte], selectiepanelen, een teruggooiverbod voor commerciële soorten en tijdelijk en permanent gesloten gebieden. IJsland kent een van de meest effectieve managementsystemen voor handhaving en controle ter wereld. Het beheerplan dat IJsland onlangs heeft geïmplementeerd is consistent met het voorzorgsprincipe en voldoende om bestandsherstel tot een duurzaam [MSY-niveau MSY] te waarborgen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserij, omdat hij pas laat geslachtsrijp wordt. Het bestand is nog binnen [biologisch veilige grenzen biologisch-veilige-grenzen], maar visserijsterftevisserijsterfte:
Het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij. Dit is de maat waaraan visserijdruk wordt afgelezen.
is hoog.

Een [bodemsleepnet trawlnetten-sleepnetten] heeft over het algemeen vrij veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
tot gevolg, maar deze visserij bij de Faeröer Eilanden heeft relatief weinig last van bijvangst. Er is incidentele bijvangst van kabeljauw en schelvis. Bodemsleepnetvissers gebruiken over het algemeen zware netten die het leven op de bodem negatief kunnen beïnvloeden.

Een beheerplan voor de koolvis is van kracht; met onder andere beperkingen van het aantal visdagen, verplicht gebruik van selectiepanelen, [vangstlimieten vangstlimiet] en zones die gesloten zijn of worden voor de koolvisvisserij. Het beheerplan is nog niet geëvalueerd door onderzoekers, maar de koolvis lijkt er baat bij te hebben.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.