Meer informatie

Brasem

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Brasem

De brasem is een inheemse zoetwatervis in Nederland die zeer geliefd is in de Sportvisserij. Enkele beroepsbinnenvissers vissen ook op brasem, dit doen zij voornamelijk in het IJsselmeer. De brasem is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte vis die behoort tot de karperachtigen. De kop is relatief klein met een uitstulpbare onderstandige bek. De jonge dieren hebben zilverkleurige flanken, oudere brasems hebben een donkergrijze tot donkerbruine kleur en kunnen tot ruim 80 cm groot worden. De brasem eet voornamelijk van de bodem waardoor hij stof doet opwoelen, dit maakte hem lange tijd tot ongewenste vis omdat hij zo water troebel zou maken.

Brasem

Abramis brama
Herkomst

Estland

Kweek- / Vangstmethode

Fuik, Korven, fuiken en vallen, Geankerde kieuwnetten (staand want), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

In Estland is de brasem een doelsoort waar actief op wordt gevist. De brasembestanden in deze meren neemt de laatste jaren toe door eutrofiëring (wat voor deze soort heel voordelig is) en onderbevissing.

In de Estlandse meren wordt met fuiken en staandwantnetten gevist. In Estland vindt weinig bijvangst van bedreigde soorten plaats.

Visserij in het Peipusmeer is goed geregeld. Estland spreekt samen met Rusland quota af dat bepaald wordt door wetenschappers uit beide landen, dit quota wordt de afgelopen jaren onderbenut waardoor het alleen maar beter gaat met de brasemstand.
In het Võrtsjärvmeer is de brasemvisserij gereguleerd via een limiet op aantallen vistuigen, visdagen en maaswijdte. De controle is minder goed geregeld, maar ook hier blijft het brasembestand onderbenut.

 

Brasem

Abramis brama
Herkomst

Zweden

Kweek- / Vangstmethode

Fuik, Korven, fuiken en vallen, Geankerde kieuwnetten (staand want), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen directe visserij op brasem in deze Zweedse meren, brasem is hier bijvangst van de snoekbaarsvisserij. Het brasembestand in deze meren is gezond en er vindt geen overbevissing plaats.

De gebruikte vangstmethodes in de Zweedse meren zijn de fuik en het staandwantnet. Deze vismethodes kennen weinig ongewenste bijvangst, behalve dat in de fuiken wel paling wordt bijgevangen. Fuiken geven echter een goede overlevingskans en paling wordt niet gevangen in zulke hoeveelheden dat het de Zweedse palingherstelplannen negatief beïnvloed.

Er is geen specifiek beheer op brasem, maar omdat deze vis wordt bijgevangen tijdens de snoekbaarsvisserij is het visserijbeleid op de snoekbaars ingesteld. Aan de brasemstand te zien, is dit genoeg om de brasempopulatie gezond te houden.

Brasem

Abramis brama
Herkomst

Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Geankerde kieuwnetten (staand want), Kieuwnetten (staand want), Zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Tot 2014 was het beleid op brasem altijd zo dat deze zoveel mogelijk moest worden weggevangen. De vis werd gezien als oorzaak van slechte waterkwaliteit en troebel water. Met dit beleid werd overbevissing gestimuleerd, waardoor het brasembestand in het IJsselmeer met 95% is afgenomen ten opzichte van vóór 2000. Na 2014 is de visserijdruk sterk verminderd, maar de geadviseerde maximale vangst blijft overschreden, waardoor het bestand nog niet herstelt. Op het onderdeel bestand scoort brasem daarom rood.

De meest gebruikte vangstmethode is de zegen, deze vorm van visserij kent weinig bijvangst. Deze vismethode wordt vooral gebruikt om de brasem levend te vangen en elders in het land terug te plaatsen. Consumptiebrasem wordt voornamelijk gevangen in de staandwant visserij. Deze manier van visserij richt zich naast brasem ook op snoek, snoekbaars en blankvoorn. Met alle bestanden gaat het niet goed. Ongewenste bijvangst, bijvoorbeeld van watervogels, vindt slechts incidenteel plaats. Op het punt omgevingsimpact scoort de visserij daarom geel.

De visserij heeft een managementplan met goede en slechte kanten. Zo zijn er regels om de bijvangst van watervogels te verkleinen en is er een maximum maaswijdte en een limiet op het aantal visdagen voor de zegenvisserij. Dit limiet probeert de overheid zelfs te verlagen naar nog maar 2 dagen per jaar. Echter, de geadviseerde maximale vangst van brasem wordt al meerdere jaren overschreden. Wageningen Marine Research adviseert een 0-vangstadvies voor volledig herstel, of een maximum van 20 ton per jaar voor gedeeltelijk herstel van het brasembestand. Momenteel wordt dit advies 8-10 keer overschreden. Op onderdeel beheer scoort de visserij daarom geel.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.