Meer informatie

Brasem

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Brasem

De brasem is een inheemse zoetwatervis in Nederland die zeer geliefd is in de Sportvisserij. Enkele beroepsbinnenvissers vissen ook op brasem, dit doen zij voornamelijk in het IJsselmeer. De brasem is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte vis die behoort tot de karperachtigen. De kop is relatief klein met een uitstulpbare onderstandige bek. De jonge dieren hebben zilverkleurige flanken, oudere brasems hebben een donkergrijze tot donkerbruine kleur en kunnen tot ruim 80 cm groot worden. De brasem eet voornamelijk van de bodem waardoor hij stof doet opwoelen, dit maakte hem lange tijd tot ongewenste vis omdat hij zo water troebel zou maken.

Brasem

Abramis brama
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Fuiken, Geankerde kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het kustbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van brasem rond Zweden bevindt zich op een duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
niveau. De biomassaBiomassa:
Biomassa is de massa (gewicht) van levende organismen in een gebied of ecosysteem op dat moment.
van deze soort neemt toe en de visserijdruk is zeer laag.

Hoewel deze visserijen waarschijnlijk geen significante schade aan andere soorten toebrengen vanwege de lage visserijdruk, is bij de visserij met geankerdegeankerde kieuwnetten:
Een visserijtechniek waarbij passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in een net (ook wel kieuwnet genoemd) dat verticaal op de bodem staat.
kieuwnetten wel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van bruinvis geregistreerd. Zowel fuikenfuiken:
Een visserijtechniek waarbij vis wordt gelokt in vallen of korven van bijvoorbeeld kippengaas.
als geankerde kieuwnetten hebben over het algemeen impact op bodemhabitats en -soorten.

Er zijn geen specifieke beheersmaatregelenBeheersmaatregelen:
Beheersmaatregelen kunnen voor visserij invloed hebben op de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, het soort vistuig dat gebruikt mag worden en waar wel en niet gevist mag worden.
voor dit bestand. De monitoring van deze soort is opgenomen in het HELCOM-programma voor de monitoring van de toestand van de kustvisgemeenschappen in de Oostzee. Het beheer van deze soort is gedeeltelijk effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.